Termäiner am Februar:

9.2. GENERALVERSAMMLUNG

19.00h Caves Bernard Massard

16.2. Prouf am Veräinshaus 20 Auer

23.2. Prouf am Veräinshaus 20 Auer